icon

Biverkningar

För fullständig säkerhetsinformation hänvisas till bipacksedeln för ORENCIA® eller till din sjukvårdspersonal.
Bipacksedel ORENCIA® förfylld penna
Bipacksedel ORENCIA® förfylld spruta
Bipacksedel ORENCIA® intravenöst

ORENCIA® kan orsaka biverkningar, men det är inte alla som får dem. De vanligaste biverkningarna med ORENCIA® är huvudvärk, illamående och infektioner i övre luftvägarna (inklusive näs-och halsinfektioner).

I likhet med alla läkemedel som påverkar immunsystemet kan ORENCIA® orsaka allvarliga biverkningar som kan kräva behandling. Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av det följande:

  • svåra utslag, nässelfeber eller andra tecken på en allergisk reaktion;
  • svullnad i ansikte, händer eller fötter;
  • svårigheter att andas eller svälja;
  • feber, viktminskning, apati, allmän sjukdomskänsla, tandbesvär, sveda vid vattenkastning, smärtsamma hudutslag, smärtsamma hudblåsor eller hosta.

Biverkningar som rapporterats med ORENCIA®:

Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 av 10 patienter):
övre luftvägsinfektioner (inklusive infektioner i näsa och hals).

Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 patienter):
lunginfektion, urinvägsinfektion, smärtsamma hudblåsor (herpes), rinit, influensa, lågt antal vita blodkroppar, huvudvärk, yrsel, domningar, ögoninflammation, högt blodtryck, ansiktsrodnad, hosta, buksmärta, diarré, illamående, magbesvär, munsår, kräkningar, utslag, håravfall, nässelfeber, smärta i armar och ben, trötthet, svaghetskänsla, reaktioner vid injektionsstället (endast subkutan formulering) och avvikande leverfunktionstester.

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 patienter):
tandinfektion, nagelsvampsinfektion, muskelinfektion, blodinfektion, varbildning under huden, njurinfektion, inflammation i livmoder, äggledare och/eller äggstockar (endast subkutan formulering), hudcancer, hudvårtor, lågt antal blodplättar, allergiska reaktioner, depression, ångest, sömnstörningar, migrän, torra ögon, synnedsättning, hjärtklappning, hög hjärtfrekvens, låg hjärtfrekvens, lågt blodtryck, blodvallningar, blodkärlsinflammation, andningssvårigheter, pipande andning, andfåddhet, ökad benägenhet för blåmärken, torr hud, psoriasis, hudrodnad, överdriven svettning, ledvärk, utebliven menstruation, riklig menstruation, influensaliknande sjukdom, viktökning, infusionsrelaterade reaktioner (endast intravenös formulering).

Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 patienter):
tuberkulos, infektion i mage eller tarm, blodcancer (i de vita blodkropparna), lungcancer, stramningskänsla över halsen.

 

Allergiska reaktioner Om du får allergiska reaktioner såsom tryck över bröstet, väsande andning, allvarlig yrsel eller ostadighet, svullnader eller hudutslag ska du omedelbart tala med din läkare. Infektioner Om du har någon form av infektion, inklusive långvarig eller lokal infektion, eller om du ofta får infektioner, ska du vara försiktig när du tar ORENCIA®. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har infektionssymtom (t.ex. feber, sjukdomskänsla [allmänt obehag] eller tandbesvär). ORENCIA® kan även försämra din kropps förmåga att bekämpa infektioner och behandlingen kan göra dig mer benägen att få infektioner eller förvärra befintlig infektion.

ORENCIA® (i likhet med andra biologiska läkemedel som påverkar immunsystemet) kan medföra en ökad risk för att utveckla vissa former av cancer. I kliniska prövningar med ORENCIA® har emellertid sannolikheten för att utveckla vissa maligniteter (cancer) varit i överensstämmelse med vad som förväntas bland andra patientgrupper med ledgångsreumatism med motsvarande ålders- och könsfördelning.